Avancem en les actuacions del Living lab i el PECT d’envelliment actiu i saludable, i dependència

El passat 4 de desembre es va realitzar una reunió telemàtica per conèixer l’estat del projecte comarcal “Envelliment actiu i saludable, i dependència” amb la participació de representants del Consell Comarcal del Garraf, coordinador del projecte, els sis ajuntaments de la comarca, i les entitats participants: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès Garraf, Fundació Ave Maria de Sitges, Institut de Robòtica per a la Dependència, la Universitat Politècnica de Catalunya i Neàpolis.

A la reunió hi van participar els diferents regidors i regidores dels ajuntaments de la comarca que són els referents de cada municipi -de serveis socials i de l’àmbit de l’empresa- amb l’objectiu d’estrènyer els llaços de relació entre els investigadors/es i els ajuntaments. En aquesta ocasió van ser convidats a la reunió, també tècnics i tècniques de les àrees d’ocupació.

El projecte “Envelliment actiu i saludable, i dependència” té l’objectiu d’impulsar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, per potenciar l’envelliment actiu i millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència. En aquest sentit, s’estan creant solucions innovadores per gestionar la salut, prevenir el declivi funcional i la fragilitat, i promoure models integrals d’atenció per a malalties cròniques, amb la monitorització remota, entre d’altres. Segons la presidenta de l’Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge, Marta Verdejo Sánchez, “aquesta inversió en R+D és una línia de treball territorial molt innovadora que engloba valors com futur, investigació, ocupació, indústria tecnològica, oportunitat i serveis a les persones”.

El pressupost total del projecte és de 1.518.552,10 €, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) confiança el 50% en la línia de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), la Diputació de Barcelona aporta el 25% i la part restant la cobreixen els ajuntaments del Garraf i les entitats que executen les actuacions. Amb motiu de la Covid-19 els terminis d’execució del projecte s’han ampliat fins a finals de l’any 2021.

Living Lab de Salut i Benestar – Neàpolis

El projecte “Living Lab” de Neàpolis té per objectiu desenvolupar un ecosistema de treball entre els diferents actors locals i comarcals de la innovació per trobar solucions als reptes i les necessitats de salut i benestar en general, i per al col·lectiu sènior en particular. L’objectiu és crear una indústria competitiva basada en el coneixement, la recerca, la innovació, l’experimentació activa i la recerca de nous nínxols econòmics basats en aquest sector.

Aquest ecosistema s’ha desenvolupat amb accions de suport i dinamització de l’emprenedoria (Select Weekend Talent o Bootcamp emprenedor), amb la creació de solucions tecnològiques amb impacte social i l’impuls d’un procés participatiu amb personal sociosanitari per a identificar nous reptes i necessitats. Per a l’any 2021 s’ha està previst el desplegament del Bootcamp emprenedor i procés d’acceleració de les startups creades, així com el desenvolupament de micro-projectes col·laboratius relacionats amb el concepte de ciutat cuidadora.

Plataforma “Never Alone” – Fundació Ave Maria

La Fundació Ave Maria està desenvolupant la plataforma “Never Alone”, adreçada a persones dependents o amb discapacitat, que viuen soles al domicili o estan poc acompanyades. Es tracta d’una aplicació al núvol, d’assistència avançada i de proximitat, que vincula diversos serveis al voltant d’una persona, per a oferir-li suport preventiu i personalitzat. L’aplicació reuneix informació sobre la família, les persones cuidadores, el municipi, els serveis mèdics i de teleassistència, el servei d’atenció domiciliària, els serveis socials, etc. i genera alertes en funció de l’evolució de la seva qualitat de vida.

Enguany la Fundació està realitzant una prova pilot a Sant Pere de Ribes a través de tauletes electròniques o telèfons mòbils, que permeten que la persona depenent estigui interconnectada i pugui veure l’agenda i l’activitat al poble, o pugui respondre enquestes senzilles que ajuden a conèixer la seva situació en cada moment. Durant les fases següents s’espera poder connectar aquesta eina al programa Hèstia de la Generalitat de Catalunya, on es recullen les dades de persones usuàries de serveis socials, així com fer la implantació a tot el territori.

Projecte Deliverybot – Institut de Robòtica per a la Dependència

L’Institut de Robòtica per a la Dependència està desenvolupant el projecte “Deliverybot”, que consisteix en la creació d’una flota de robots que facilitaran el transport de materials de bugaderia, magatzem, cuina i farmàcia en residències i hospitals, amb tres tipus d’estratègies logístiques: distribució, recollida i rutes circulars. Els robots se situaran sota un carro, l’elevaran, i el deixaran a la seva destinació de forma autònoma i segura, compartint passadissos i ascensors amb persones (treballadors, clients, residents, etc.).

Aquest projecte permetrà ampliar el temps dedicat a l’atenció a les persones, millorar la qualitat del servei i reduir despeses del transport. Actualment, i amb motiu de la pandèmia, s’està treballant en el desenvolupament d’una segona fase de programació de l’aplicació per tal que es puguin implementar diverses rutes per a diversos robots. En aquest sentit, aquesta eina permetrà realitzar el transport de materials amb tota la cura necessària per fer adequadament les tasques d’higienització i evitar contagis a l’interior dels centres. El desenvolupament d’aquest projecte està al 50% i està previst que estigui finalitzat en un any.

Envellint – Universitat Politècnica de Catalunya

“Envellint”, de la Universitat Politècnica de Catalunya, és un projecte d’innovació i desenvolupament que consisteix en la creació d’una plataforma per a dissenyar i implementar eines per fer de les ciutats i pobles del Garraf, uns entorns saludables i “amigables” per la gent gran, gràcies a l’anàlisi de dades rellevants de col·lectius amb risc.

Un dels objectius del projecte és avaluar la fragilitat de les persones grans mitjançant sistemes tecnològics, per tal de fer deteccions a temps i implantar actuacions concretes de rehabilitació. En aquest sentit, s’han fet una prova pilot amb la utilització de sensors de moviment i força, que juntament amb l’avaluació d’una base de dades de senyals inercials i de les dades d’ús del telèfon intel·ligent, permeten avaluar l’estat funcional de la persona. L’avaluació massiva de la població en risc permetrà actuar a temps i evitar situacions de dependència, si s’impulsen actuacions que fomentin la vida autònoma i activa.

Better Aging – Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf

El projecte “Better Aging” del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, se centra en la millora de les relacions interpersonals, la prevenció de la solitud no volguda i la promoció de l’exercici, tenint en compte l’estat físic, funcional, emocional i cognitiu de la gent gran al Garraf i aprofitant les noves tecnologies i la seva evolució, amb una adaptació i integració territorial de recursos i serveis que siguin innovadors i personalitzats. Amb la pandèmia el ritme del projecte ha canviat, però s’ha potenciat el treball d’acompanyament a la soledat no volguda, s’ha posat en pràctica la psicologia a distància i s’han incorporat diferents maneres d’atenció a persones de forma virtual. Enguany s’estan buscant possibles solucions tecnològiques que puguin donar resposta al projecte, i posteriorment es farà una prova pilot que permeti identificar quines persones estan aïllades o en situació de solitud no volguda.